http://www.watduangkhaeschool.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บุคลากร

 โรงเรียนสองภาษา

 ติดต่อเรา

 เว็บบอร์ด

โรงเรียนวัดดวงแข

โรงเรียนวัดดวงแข

โรงเรียนวัดดวงแข สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดดวงแข ตั้งอยู่เลขที่ 86 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2476 ในบริเวณที่ดินของวัดดวงแข เนื้อที่    1 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา โรงเรียนนี้รัฐบาลเป็นผู้ตั้งขึ้น โดยมีความมุ่งหมายอบรมนักเรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพโดยชอบได้ในภายภาคหน้า เปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2476 อาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูงมีขนาด 3 ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งสิ้นในขณะนั้น 38 คน  

ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดวงแขมีพื้นที่  1 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา มี 3 อาคาร  อาคาร 1 เป็นตึก 6 ชั้น มีห้องประกันคุณภาพ ห้องสหกรณ์ ห้องสมุด ห้องสองภาษา ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องซาวน์แลป ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ ห้องจริยธรรม ห้องลูกเสือ-ยุวกาชาด และ ห้องศิลปะ อาคาร 2 จะเป็นอาคารเรียน 6 ชั้น ของนักเรียนชั้น อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และห้องมี ห้องประชุม ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว ห้องศักยภาพปฐมวัย ห้องสื่อการเรียนการสอน ห้องพยาบาล ห้องพักครู และห้องภาษาไทย ส่วนชั้นบนสุดบนอาคาร 2 จะเป็น โรงยิม ส่วนอาคาร 3 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น  ใช้เป็นห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา ห้องรองผู้อำนวยการ ห้องธุรการ ห้องวัดและประเมินผล ห้องดนตรีสากล ห้องคอมพิวเตอร์ (เก่า)  ห้องแนะแนว ห้องนาฏศิลป์และดนตรีไทย  โดยขณะนี้โรงเรียนวัดดวงแขจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดดวงแข

โรงเรียนวัดดวงแข มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยหลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน) โดย มีคุณธรรมนำความรู้ ก้าวหน้าเทคโนโลยี สืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

คุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต

อัตลักษณ์

เด็กดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย

เอกลักษณ์

โรงเรียนสองภาษา  กีฬาเด่น 

คติพจน์

เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ มุ่งสู่ปัญญา

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า - เหลือง

พันธกิจโรงเรียนวัดดวงแข

1.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา เน้นการออกอ่านออกเขียนได้

2.  สร้างความตระหนักในการดำรงชีวิตในยุคปกติใหม่ (New Normal)

3.  สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.  พัฒนานักเรียนและบุคลากร สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมนักเรียน และ บุคลากรในโรงเรียน ให้มีสุขภาพแข็งแรง

6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีคุณธรรมยึดทำตามหลักศาสนาและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. นักเรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์และแก้ปัยหาได้

3. นักเรียนและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

4. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอ

5. นักเรียนรู้คุณค่า ศิลปวัฒนธรรมไทย

6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการศึกษา

7. นักเรียนและบุคลากร ทุกคนมีสุขภาพและสุขภาพจิตดี (นักเรียนและบุคลากร มีการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญาในทางที่ดี)

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา โรงเรียนวัดดวงแข ปี 2564 – 2567

3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1

          ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์  (ภายในปี  2567)

          1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

          2. มีการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐานและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

          3. หลักสูตรมีมาตรฐานมุ่งพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน

          4. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21

ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 

          พัฒนาผู้เรียนตามอัตลักษณ์แห่งมหานคร

เป้าประสงค์ (ภายในปี  2567)

          1. ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม

          2. ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในมหานคร

          3. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

          4. ผู้เรียนมีทักษะดำรงชีวิตเป็นพลเมืองดี มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ยุทธศาสตร์ที่  3

           ยกระดับประสิทธิภาพจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลาย

เป้าประสงค์ (ภายในปี  2567)

           1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

           2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาปฐมวัย มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

           3. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามความถนัด ความสนใจ และครอบคลุมตามศักยภาพของผู้เรียน

         4. เกิดกลไกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อน การพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง   

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« June 2024»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

สถิติ

เปิดเว็บ30/12/2010
อัพเดท04/06/2024
ผู้เข้าชม580,977
เปิดเพจ793,819
view