http://www.watduangkhaeschool.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บุคลากร

 โรงเรียนสองภาษา

 ติดต่อเรา

 เว็บบอร์ด

โรงเรียนวัดดวงแข

โรงเรียนวัดดวงแข

โรงเรียนวัดดวงแข สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดดวงแข ตั้งอยู่เลขที่ 86 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2476 ในบริเวณที่ดินของวัดดวงแข เนื้อที่    1 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา โรงเรียนนี้รัฐบาลเป็นผู้ตั้งขึ้น โดยมีความมุ่งหมายอบรมนักเรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพโดยชอบได้ในภายภาคหน้า เปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2476 อาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูงมีขนาด 3 ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งสิ้นในขณะนั้น 38 คน  

ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดวงแขมีพื้นที่  1 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา มี 3 อาคาร  อาคาร 1 เป็นตึก 6 ชั้น มีห้องประกันคุณภาพ ห้องสหกรณ์ ห้องสมุด ห้องสองภาษา ห้องคอมพิวเตอร์      ห้องซาวน์แลป ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ ห้องจริยธรรม ห้องลูกเสือ-ยุวกาชาด และ ห้องศิลปะ อาคาร 2 จะเป็นอาคารเรียน 6 ชั้น ของนักเรียนชั้น อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และห้องมี ห้องประชุม ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว ห้องศักยภาพปฐมวัย ห้องสื่อการเรียนการสอน ห้องพยาบาล ห้องพักครู และห้องภาษาไทย ส่วนชั้นบนสุดบนอาคาร 2 จะเป็น โรงยิม ส่วนอาคาร 3 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น  ใช้เป็นห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา ห้องรองผู้อำนวยการ ห้องธุรการ ห้องวัดและประเมินผล ห้องดนตรีสากล ห้องคอมพิวเตอร์ (เก่า) ห้องแนะแนว ห้องนาฏศิลป์และดนตรีไทย  โดยขณะนี้โรงเรียนวัดดวงแขจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดดวงแข

โรงเรียนวัดดวงแข มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยหลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน) โดย มีคุณธรรมนำความรู้ ก้าวหน้าเทคโนโลยี รักในการออม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

คุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต

อัตลักษณ์

เด็กดี มีเงินออม

เอกลักษณ์

โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) ยึดถือคุณธรรมเป็นผู้นำในการออม

คติพจน์

เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ มุ่งสู่ปัญญา

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า - เหลือง

พันธกิจโรงเรียนวัดดวงแข

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา เน้นการออกอ่านออกเขียนได้

2. สร้างความตระหนักในการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3. สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. พัฒนานักเรียนและบุคลากร สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสรืมนักเรียน และ บุคลากรในโรงเรียน ให้มีสุขภาพแข็งแรง

6.ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีคุณธรรมยึดทำตามหลักศาสนาและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. นักเรียนมีความสามารถในด้านการอ่าน สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์และแก้ปัยหาได้

3. นักเรียนและบุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

4. นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอ

5. นักเรียนรู้คุณค่า ศิลปวัฒนธรรมไทย

6. มีคว่ามสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการศึกษา

7. นักเรียนและบุคลากร ทุกคนมีสุขภาพและสุขภาพจิตดี (นักเรียนและบุคลากร มีการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา

แผนยุทธศาสตร์

1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม อ่านออกเขียนได้ มีความรู้ คิดเป็น ดำเนินชีวิตแบบไทย อย่างมีความสุข

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพ

3. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« October 2021»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

สถิติ

เปิดเว็บ30/12/2010
อัพเดท30/06/2021
ผู้เข้าชม490,608
เปิดเพจ662,721
view