http://www.watduangkhaeschool.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บุคลากร

 โรงเรียนสองภาษา

 ติดต่อเรา

 เว็บบอร์ด

โรงเรียนวัดดวงแข

โรงเรียนวัดดวงแข

โรงเรียนวัดดวงแข สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนวัดดวงแข ตั้งอยู่เลขที่ 86 ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2476 ในบริเวณที่ดินของวัดดวงแข เนื้อที่    1 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา โรงเรียนนี้รัฐบาลเป็นผู้ตั้งขึ้น โดยมีความมุ่งหมายอบรมนักเรียนให้เป็นผู้ประพฤติดี มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพโดยชอบได้ในภายภาคหน้า เปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2476 อาคารเรียนเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูงมีขนาด 3 ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งสิ้นในขณะนั้น 38 คน  

ปัจจุบัน โรงเรียนวัดดวงแขมีพื้นที่  1 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา มี 3 อาคาร  อาคาร 1 เป็นตึก 6 ชั้น มีห้องประกันคุณภาพ ห้องสหกรณ์ ห้องสมุด ห้องสองภาษา ห้องคอมพิวเตอร์      ห้องซาวน์แลป ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ ห้องจริยธรรม ห้องลูกเสือ-ยุวกาชาด และ ห้องศิลปะ อาคาร 2 จะเป็นอาคารเรียน 6 ชั้น ของนักเรียนชั้น อนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และห้องมี ห้องประชุม ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว ห้องศักยภาพปฐมวัย ห้องสื่อการเรียนการสอน ห้องพยาบาล ห้องพักครู และห้องภาษาไทย ส่วนชั้นบนสุดบนอาคาร 2 จะเป็น โรงยิม ส่วนอาคาร 3 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น  ใช้เป็นห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา ห้องรองผู้อำนวยการ ห้องธุรการ ห้องวัดและประเมินผล ห้องดนตรีสากล ห้องคอมพิวเตอร์ (เก่า) ห้องแนะแนว ห้องนาฏศิลป์และดนตรีไทย  โดยขณะนี้โรงเรียนวัดดวงแขจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดดวงแข

มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่อาเซียน ด้วยหลักสูตรสองภาษา (ไทย-จีน) เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำในการออม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประสานคุณธรรม เน้นนำเทคโนโลยี

อัตลักษณ์

เด็กดี มีเงินออม

เอกลักษณ์

โรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) ส่งเสริมคุณธรรม ตามแนว วิถีพุทธ

คติพจน์

เรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ มุ่งสู่ปัญญา

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า - เหลือง

พันธกิจโรงเรียนวัดดวงแข

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

2. พัฒนาครู และ บุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาการ

3. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. ส่งเสริมการบริหารการจัดการเรียนการสอนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของผู้เรียน

3. นักเรียน ครู บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์

4. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษากับผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม มีประสิทธิภาพ ตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. สถานศึกษามีฐานการสนับสนุนด้านการเงิน และ ทรัพยากรจากภาครัฐ และเครือข่ายทางการศึกษา

 


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« November 2019»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

สถิติ

เปิดเว็บ30/12/2010
อัพเดท27/10/2019
ผู้เข้าชม384,995
เปิดเพจ512,554
view